Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

enumeration /i,nju:mə'rei∫n/  /i,nu:mə'rei∫n/

  • Danh từ
    sự liệt kê