Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Ngoại động từ
  cho (quân đội...) lên xe lửa
  Nội động từ
  lên xe lửa (quân đội...)

  * Các từ tương tự:
  entrainer, entrainment