Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

enthusiast /ɪnˈɵuːziˌæst/  /Brit ɪnˈɵjuːziˌæst/

 • noun
  plural -asts
  [count] :a person who feels enthusiasm for something :a person who enjoys something very much
  a golf enthusiast

  * Các từ tương tự:
  enthusiastic