Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    mừng quýnh; mê thích

    * Các từ tương tự:
    enrapture, enrapturement