Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

enjoyably /in'dʒɔiəbli/  

  • Phó từ
    [một cách] thú vị, [một cách] thích thú