Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

enfranchisement /in'frænt∫aizmənt/  

  • Danh từ
    sự cho được quyền bầu cử
    sự giải phóng (nô lệ)

    * Các từ tương tự:
    Enfranchisement of the nomenklatura