Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

endue /in'dju:/  /in'du:/

  • Động từ
    (+ with) (thường ở dạng bị động)
    phú cho (đức tính)
    được phú cho tính hiền lành dịu dàng