Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (từ Mỹ endeavor)
  sự cố gắng, sự nỗ lực
  xin cố gắng đến đúng giờ
  Động từ
  cố gắng, cố
  họ cố làm cho cô vui sướng nhưng không ăn thua gì