Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

encyclopaedic /ensaiklou'pi:dik/  

  • Tính từ
    (thuộc) bộ sách bách khoa
    (thuộc) sách giáo khoa về kiến thức chung

    * Các từ tương tự:
    encyclopaedical