Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

encyclopaedia /ensaiklou'pi:djə/  

  • Danh từ
    bộ sách bách khoa
    sách giáo khoa về kiến thức chung