Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    người làm vướng víu, vật làm vướng víu