Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

encirclement /in'sə:klmənt/  

  • Danh từ
    sự vây quanh, sự bao quanh, sự bao vây