Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kỹ thuật) mã hóa (d/đ)

    * Các từ tương tự:
    encipherer, enciphering