Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

enchiridion /enkaiə'ridiən/  

  • Danh từ
    sách tóm tắt