Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Ngoại động từ
  xích lại
  kiềm chế (tình cảm...)
  thu hút (sự chú ý)

  * Các từ tương tự:
  enchainment