Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

empyreal /empai'ri:əl/  

  • Tính từ
    (thuộc) thiên cung, (thuộc) chín tầng mây ((như) empyrean)