Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

emolument /i'məljumənt/  

 • Danh từ
  tiền thù lao, lương
  he was paid a modest emolument
  anh ta được trả lương khiêm tốn thôi

  * Các từ tương tự:
  Emoluments