Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • được nhúng

    * Các từ tương tự:
    embedded command, embedded loop, embedded object, embedded software, embedded system