Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    [thuộc] thiên đường (thần thoại Hy Lạp)