Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (như elfish)
    tinh nghịch
    xem elfish