Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

elucidation /i,lu:si'dei∫n/  

  • Danh từ
    sự làm sáng tỏ, sự giải thích
    this requires elucidation
    cái này cần phải giải thích cho sáng tỏ