Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

electrical /i'lektrikl/  

 • Tính từ
  [thuộc] điện
  the machine has an electrical fault
  máy bị trục trặc về điện

  * Các từ tương tự:
  electrical energy, electrical engineering, electrical equipment, electrical ignition, electrical installation, electrical instrument, electrical neutrality, electrical noise, electrical schematic