Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

elbow-room /'elbəʊrʊm/  

  • Danh từ
    chỗ rộng rãi, chỗ trở tay
    I need [somemore elbow-room
    tôi cần có chỗ trở tay rộng hơn một chút