Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

either /ˈiːðɚ/  /Brit ˈaɪðə/