Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  người theo thuyết ta là nhất, người theo thuyết ta là trên hết
  người tự cao tự đại
  người ích kỷ

  * Các từ tương tự:
  egotistic, egotistical, egotistically