Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

effulgence /e'fʌldʤəns/  

  • Danh từ
    sự sáng ngời