Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

effortlessness /'efətlisnis/  

  • Phó từ
    sự không phải cố gắng lắm, sự dễ dàng