Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

effortlessly /'efətlisli/  

  • Phó từ
    [một cách] dễ dàng