Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự tuôn ra
    vật tuôn ra, cái tuôn ra

    * Các từ tương tự:
    effluxion