Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

effluence /'efluəns/  

  • Danh từ
    sự phát ra, sự tuôn ra (ánh sáng, điện...)
    cái phát ra, cái tuôn ra