Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

educationally /,edjʊ'kei∫ənəli/  

  • Phó từ
    về mặt giáo dục