Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    thuộc địa đường; nơi cực lạc