Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự dễ dàng
    sự thoải mái, sự ung dung
    sự dễ bị vào tròng