Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

earnestness /'ɜ:nistnis/  

  • Danh từ
    sự nghiêm chỉnh, sự đứng đắn; sự kiên quyết