Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ear-splitting /'iə,splitiη/  

  • Tính từ
    inh tai, xé tai (tiếng động)