Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  số 2 (hai)
  nhóm hai, bộ đôi, cặp
  (hoá học) gốc hoá trị hai
  điat

  * Các từ tương tự:
  dyadic, dyadic Boolean operator, dyadic processor