Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

dust-jacket /'dʌst dʒækit/  

  • bìa bọc sách