Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

durance /'djuərəns/  

  • Danh từ
    (pháp lý) sự giam cầm, sự cầm tù
    in durance vile
    trong cảnh tù tội