Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

drowsiness /'draʊzinis/  

  • Danh từ
    tình trạng ngủ lơ mơ