Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

drollery /'drəʊləri/  

  • Danh từ
    trò khôi hài