Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

drink-driving /ˈdrɪŋkˈdraɪvɪŋ/  

  • noun
    [noncount] Brit :drunk driving