Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (từ cổ)(như dreary)
    xem dreary

    * Các từ tương tự:
    drearily, dreariness, dreary