Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • noun
    US or Brit draughtsperson /ˈdræftsˌpɚsn̩, Brit ˈdrɑːftsˌpəːsn̩/ , pl draftspeople /ˈdræftsˌpiːpəl, Brit ˈdrɑːftsˌpiːpəl/
    [count] :draftsman