Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

draconic /drei'kounjən/  

  • Tính từ
    hà khắc, khắc nghiệt, tàn bạo
    luật hà khắc