Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

doughtiness /'dautinis/  

  • Danh từ
    (từ cổ,nghĩa cổ);(đùa cợt) sự dũng cảm, sự gan dạ; tính gan góc