Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    tiền thưởng; tiền đãi thêm, tiền "diêm thuốc"
    tiền hối lộ, tiền đấm mồm