Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

dominance /'dɒminəns/  

  • Danh từ
    ưu thế, thế trội
    the absolute dominance of the governing party
    ưu thế tuyệt đối của đảng cầm quyền
    (sinh vật) tính trội