Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

domiciliate /dɔmi'silieit/  

  • Nội động từ
    ở tại, định chỗ ở tại (nơi nào)
    Ngoại động từ
    định chỗ ở (cho ai)