Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

dogsbody /'dɒgzbɒdi/  /'dɔ:gzbɒdi/

  • Danh từ
    (từ Anh, khẩu ngữ)
    người địa vị thấp làm những việc vặt (cho người khác)