Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

doggo /'dɒgəʊ/  /'dɔ:gəʊ/

  • Phó từ
    lie doggo
    xem lie

    * Các từ tương tự:
    doggone